Güncel

KADEM KIRŞEHİR ŞUBESİ, 28 ŞUBATTA KADINI ANLATTI

KADEM KIRŞEHİR ŞUBESİ, 28 ŞUBATTA KADINI ANLATTI

2 Mart 2019 07:58
-A

+A


KADIN ve De­mok­ra­si Der­ne­ği (KADEM), 28 Şubat ne­de­niy­le der­nek bi­na­sın­da bir araya gel­di­ği ka­dın­la­ra 28 Şubat sü­re­ci­ni ve ka­dı­nın bu sü­reç­te al­dı­ğı po­zis­yo­nu an­lat­tı. KADEM Kır­şe­hir Şube Baş­ka­nı Seher Ünsal’ın an­lat­tı­ğı ve 28 Şubat sü­re­cin­de ne­le­rin ya­şan­dı­ğı­nın konu edil­di­ği prog­ram­da ka­dın­la­ra; yaşam tarzı, gö­rü­şü ve eği­tim hak­kı­nın nasıl en­gel­len­di­ği an­la­tıl­dı. Der­nek bi­na­sın­da ko­nu­şan Ünsal, “De­mok­ra­si­ye ba­lans ayarı şek­lin­de ifade edi­len darbe sü­re­cin­de An­ka­ra’da tank­lar so­ka­ğa çı­ka­rıl­mış, dö­ne­min medya or­gan­la­rı ile psi­ko­lo­jik harp tek­nik­le­ri kul­la­nı­la­rak ül­ke­de kaos or­ta­mı oluş­ma­sı­na zemin ha­zır­lan­mış­tır.Mil­yon­lar­ca insan dini veya si­ya­si gö­rü­şü sebep gös­te­ri­le­rek fiş­len­miş, ba­şör­tü­lü ka­dın­la­rın kamu ku­rum­la­rın­da eği­tim al­ma­sı ve ça­lış­ma­sı en­gel­len­miş, ikna oda­la­rın­da giyim tarz­la­rın­dan vaz­geç­me­le­ri ko­nu­sun­da baskı uy­gu­lan­mış ve ka­rar­la­rı­nı de­ğiş­tir­me­yen­ler bu­lun­duk­la­rı ku­rum­lar­dan atıl­mış­tır.”dedi. Ünsal; “Dü­şün­ce ve inanç­la­rın­dan do­la­yı bi­rey­le­ri öte­ki­leş­ti­ren ve kes­kin ay­rı­lık­la­ra sebep olan 28 Şubat dö­ne­mi uy­gu­la­ma­la­rı, insan hak ve öz­gür­le­ri­ni yok sa­ya­rak kendi hal­kı­nı yıl­lar­ca mağ­dur et­miş­tir. Tür­ki­ye’de ya­şa­nan darbe tec­rü­be­le­ri, mil­let 15 Tem­muz di­re­ni­şiy­le artık ta­ri­he göm­müş­tür.”

Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

ALINTI YAZARLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku