Güncel

KIR­ŞEHİR ALIŞ­VERİŞ FESTİVALİNE HA­ZIR­LA­NI­YOR

KIR­ŞEHİR ALIŞ­VERİŞ FESTİVALİNE HA­ZIR­LA­NI­YOR

Okunma: 485

1 Eylül 2020 11:37
-A

+A

        14 – 20 Eylül 2020 ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­la­cak olan 33. Ahi­lik Haf­ta­sı Kut­la­ma­la­rı kap­sa­mın­da Kır­şe­hir’de “İndi­rim­li Alış­ve­riş Gün­le­ri Fes­ti­va­li” dü­zen­le­necek.
        Kır­şe­hir Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Mus­ta­fa Yıl­maz, 14 – 20 Eylül ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­la­cak olan 33. Ahi­lik Haf­ta­sı Kut­la­ma­la­rı kap­sa­mın­da “ Kır­şe­hir İndi­rim­li Alış­ve­riş Gün­le­ri Fes­ti­va­li” dü­zen­le­ne­cek­tir. 
Kır­şe­hir İndi­rim­li Alış­ve­riş Gün­le­ri Fes­ti­va­li kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak olan İndi­rim­ler ve/veya Kam­pan­ya­la­ra ka­tıl­mak is­te­yen üye­le­ri­mi­zin ve ESOB üye­le­ri­nin oda­mı­za mü­ra­ca­at et­me­le­ri önem­le rica olu­nur." dedi.
Ahi­lik Haf­ta­sı’nın Kır­şe­hir'e ya­kı­şır şe­kil­de kut­lan­ma­sı için gay­ret gös­ter­dik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Baş­kan Yıl­maz "Bu sene 14- 20 Eylül ta­rih­le­rin­de kut­la­na­cak olan 33. Ahi­lik Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri ko­ro­na­vi­rüs ne­de­niy­le kı­sıt­la­ma­lı ola­rak kut­la­ya­ca­ğız.
Ahi Ev­ran-ı Veli’nin baş­lat­tı­ğı Ahi­li­ği ya­şat­mak ve tüm dün­ya­ya ta­nıt­mak ama­cıy­la ha­zır­la­nan et­kin­lik­ler, Ahi kenti Kır­şe­hir’e ya­kı­şır şe­kil­de ger­çek­leş­tir­me ama­cın­da­yız. Pan­de­mi ne­de­niy­le insan sağ­lı­ğı­nı ön plan­da tu­ta­rak, prog­ra­mın en iyi şe­kil­de yü­rü­tül­me­si için hep bir­lik­te ça­lı­şı­yo­ruz." 
açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.
           Kır­şe­hir'de Ahi­lik Haf­ta­sı’nın en etkin şe­kil­de kut­lan­ma­sı için ha­zır­lık­lar yoğun şe­kil­de devam eder­ken, Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı’nın ön­cü­lü­ğün­de “Kır­şe­hir İndi­rim­li Alış­ve­riş Gün­le­ri Fes­ti­va­li” ger­çek­leş­ti­ri­lecek.
Kır­şe­hir Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Mus­ta­fa Yıl­maz, ya­pı­la­cak olan İndi­rim­ler ve/veya Kam­pan­ya­la­ra ka­tıl­mak is­te­yen üye­le­ri­nin Kır­şe­hir Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası'na mü­ra­ca­at et­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni du­yur­du.
Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ön­cü­lü­ğün­de­ki kut­la­ma­lar­da Va­li­lik, Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı, Ahi Evran
Üni­ver­si­te­si, TOBB, TESK, TES­KOMB ve esnaf teş­ki­lat­la­rı­nın des­tek­le­riy­le fark­lı et­kin­lik­ler dü­zen­le­ni­yor ve et­kin­lik­le­rin başta sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı ve tüm ku­rum­la­rı ile en iyi şe­kil­de ger­çek­leş­me­si için ça­lı­şı­la­rak, Ahi­lik kül­tü­rü­ne ya­kı­şır bir şe­kil­de ha­zır­la­nan Ahi­lik Haf­ta­sı kut­la­ma­la­rı­na ha­zır­lık­lar sü­rü­yor. 
 
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku