Spor

KIR­ŞEHİRSPOR DOLUDİZGİN GELİYOR

KIR­ŞEHİRSPOR DOLUDİZGİN GELİYOR

Okunma: 2777

31 Temmuz 2021 15:41
-A

+A

Yeni Kır­şe­hir Ye­şil­yurt ga­ze­te­si köşe ya­za­rı Bekir Ken­dir­li Kır­şe­hir Be­le­di­yes­por’u te­sis­le­rin­de zi­ya­ret etti.
Yeni sezon ha­zır­lık­la­rı­nı Gü­ney­kent te­sis­le­rin­de sür­dü­ren Kır­şe­hir Be­le­di­yes­por yö­ne­tim ve tek­nik heyet zi­ya­re­tin­de Baş­kan Mus­ta­fa Bulut yö­ne­ti­ci Ça­ğa­tay Han Torun ve tek­nik di­rek­tör Hakkı Ho­ca­oğ­lu açık­la­ma­sın­da trans­fe­ri büyük öl­çü­de ta­mam­la­dık­la­rı­nı ifade ede­rek bir iki mev­kii’ye daha oyun­cu al­ma­yı dü­şün­dük­le­ri­ni be­lirt­ti­ler.
Bolu kampı ön­ce­si Kır­şe­hir'de bir ha­zır­lık maçı yap­ma­yı dü­şün­dük­le­ri­ni kamp son­ra­sı Kır­şe­hir’e dö­ne­rek ha­zır­lık­la­rı­na devam ede­cek­le­ri­ni söy­le­ye­rek çok di­na­mik genç ve ar­zu­lu bir takım kur­duk­la­rı­nı ifade et­ti­ler.
Mü­te­va­zı bir büt­çe­ye sahip ol­duk­la­rı­nı bunun yanı sıra yap­tık­la­rı trans­fer­le­rin ligde ses ge­ti­re­ce­ği­ni Kır­şe­hirs­por ta­raf­tar­la­rı­nın bu sezon muh­te­şem bir takım iz­le­ye­cek­le­ri­ni dile ge­tir­di­ler. 
İlk maç­la­rı­nı dep­las­man­da Pa­zars­por ile oy­na­ya­cak­la­rı­nı söy­le­yen Baş­kan Mus­ta­fa Bulut geçen yıl ka­çır­dı­ğı­mız şam­pi­yon­lu­ğu bu sene genç oyun­cu­la­rı­mız ile ka­zan­mak is­te­di­ği­ni söy­le­di. 
Pan­de­mi do­la­sıy­la bu sezon Se­yir­ci ka­pa­si­te­si­nin %50 ol­du­ğu­nu ifade eden Bulut ta­raf­tar­la­rı­mı­zın bu sezon ta­kı­mı­na olan Has­re­ti­nin son bu­la­ca­ğı­nı ifade ede­rek has­re­tin sona ere­ce­ği­ni bu du­ru­mun da ken­di­le­ri­ni se­vin­dir­di­ği­ni ifade etti. 
Tek­nik di­rek­tör Hakkı Ho­ca­oğ­lu iyi bir ekip oluş­tur­duk­la­rı­nı ku­ru­lan eki­bin mev­ki­le­ri­nin en iyisi ol­duk­la­rı­nı geçen yıl ka­çır­dı­ğı­mız şam­pi­yon­lu­ğun bu sezon elde et­me­ye ça­lı­şa­cak­la­rı­nı söy­ler­ken geç­ti­ği­miz se­zon­dan ders çı­kar­dık­la­rı­nı dile ge­ti­rir­ken ta­kı­mı­mı­zın bu sezon göze hoş gelen ve iz­le­yen­le­re keyif ve­re­ce­ği­ni ifade ede­rek tüm ta­raf­tar­la­rı yan­la­rın­da gör­mek is­te­dik­le­ri­ni dile ge­tir­di. Bizde Yeni Kır­şe­hir Ye­şil­yurt ga­ze­te­si ola­rak Kır­şe­hir spo­ru­mu­za ba­şa­rı­lar di­li­yor ve 2021-2022 se­zo­nun ka­za­sız be­la­sız ve ba­şa­rı­lar­la dolu bir yıl ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­ruz...
 
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku