RESMİ İLAN

KIRŞEHİR BELEDİYESİ AŞIKPAŞA-1 GES (980KWE) YAPIM İŞİ KIRŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

KIRŞEHİR BELEDİYESİ AŞIKPAŞA-1 GES (980KWE) YAPIM İŞİ KIRŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

27 Şubat 2020 06:16
-A

+A

KIRŞEHİR BELEDİYESİ AŞIKPAŞA-1 GES (980kWe) YAPIM işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası                                         :2020/105161
1-İdarenin
a) Adresi                                                      :KIRŞEHİR KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası                            :3862131023 - 3862131326
c) Elektronik Posta Adresi                            :ihale@kirsehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği                      :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 internet adresi                                                      
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı                            :1 Adet Güneş Enerji Santrali Yapım İşi
                                                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                    ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer                                         :AŞIKPAŞA MAHALLESİ 287 ADA 13 PARSELDE BULUNAN SAHA
c) İşe başlama tarihi                                         :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
                                                                               yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi                                                      :Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                         :KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NEŞET ERTAŞ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ ŞEMSİ                      YASTIMAN TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati                                         :24.03.2020 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinin  2. maddesinin 2.7. fıkrası gereğince (Ek-1) de yer alan listede bulunan hiçbir gruba dahil olmadığı için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun olarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde yapılacaktır denildiğinden bu ihalede; Tedaş onaylı Fotovoltaik Güneş Paneli ve İnverterden  oluşan Elektrik Üretim Tesislerine ait iş bitirmeler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisi veya Elektrik Elektronik Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
                                                                                                                                                                                                                 BASIN NO:31
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku