Güncel

Sür­me­li'nin Miraç Kan­di­li Me­sa­jı

  Sür­me­li'nin Miraç  Kan­di­li Me­sa­jı

21 Mart 2020 09:38
-A

+A

        Kır­şe­hir Mem­le­ket ve Yeni Ye­şil­yurt Ga­ze­te­le­ri İmti­yaz Sa­hi­bi Murat Sür­me­li, Miraç Kan­di­li ne­de­ni ile bir mesaj ya­yım­la­dı. "Miraç, Recep ayı içe­ri­sin­de yer alı­yor. Miraç Kan­di­li önem­li ge­ce­ler­den bi­ri­si­dir. Miraç Kan­di­li ge­ce­si Haz­re­ti Mu­ham­med'in göğe yük­sel­di­ği ge­ce­dir." diyen Kır­şe­hir Mem­le­ket ve Yeni Ye­şil­yurt Ga­ze­te­le­ri İmti­yaz Sa­hi­bi Murat Sür­me­li ya­yım­la­mış ol­du­ğu me­sa­jın­da şun­la­rı kay­det­ti:
"Bir Miraç Kan­di­li’ni daha idrak et­me­nin mut­lu­lu­ğu ve ma­ne­vi hu­zu­ru içe­ri­sin­de­yiz. Mü­ba­rek üç ay­la­rın için­de yer alan Miraç Kan­di­li, Müs­lü­man­la­rın inanç ve kül­tür dün­ya­sın­da vaz­ge­çil­mez bir öneme sa­hip­tir. 
         Kan­dil ge­ce­le­ri, in­sa­nın gön­lü­nü ay­dın­la­tan, top­lu­mun ma­ne­vi de­ğer­le­ri­nin güç ka­zan­dı­ğı, bir­lik ve be­ra­ber­li­ğin pe­kiş­ti­ği, pay­laş­ma­nın, kom­şu­luk ve ak­ra­ba­lık hu­ku­ku­nun art­tı­ğı çok özel ge­ce­ler­dir. Bu mü­ba­rek ge­ce­de ya­pı­la­cak du­ala­rın, edi­lecek iba­det­le­rin Hak ka­tın­da mak­bul ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum. 
Rab­bim­den İslam dün­ya­sı­nın bir­li­ği­ni, be­ra­ber­li­ği­ni, da­ya­nış­ma­sı­nı güç­len­dir­me­si­ni; tüm in­san­lı­ğın yürek acı­la­rı­nı ve göz­yaş­la­rı­nı din­dir­me­si­ni di­li­yo­rum. İçinde bu­lun­du­ğu­muz bu sü­reç­te bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de du­alar­da bu­luş­mak di­le­ği ile bütün islam ale­mi­nin miraç kan­di­li­nin ha­yır­lar ge­tir­me­si­ni Yüce Mevla’dan niyaz ede­rim." 
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku