Güncel

ÜNSAL; "HİZ­MET ÇI­TA­SI­NI SÜ­REK­Lİ YÜK­SEL­TE­REK CUM­HU­Rİ­YET TA­Rİ­HİN­DE EŞİ GÖ­RÜL­ME­MİŞ BİR BA­ŞA­RI Hİ­K­YE­Sİ YAZ­MIŞ­TIR"

ÜNSAL; "HİZ­MET ÇI­TA­SI­NI SÜ­REK­Lİ YÜK­SEL­TE­REK CUM­HU­Rİ­YET  TA­Rİ­HİN­DE EŞİ GÖ­RÜL­ME­MİŞ BİR BA­ŞA­RI Hİ­K­YE­Sİ YAZ­MIŞ­TIR"

Okunma: 390

14 Ağustos 2021 15:34
-A

+A

İl Baş­ka­nı Seher Ünsal, AK Parti'nin 20'inci ku­ru­luş yıl dö­nü­mü ne­de­niy­le bir mesaj ya­yım­la­ya­rak, 14 Ağus­tos 2001'in Türk si­ya­si ta­ri­hin­de unu­tul­ma­ya­cak ta­ri­hi gün­ler­den biri ol­du­ğu­na dik­ka­ti çekti. 
AK Parti'nin 14 Ağus­tos 2001'de baş­la­yan kutlu yü­rü­yü­şü ile dünya si­ya­si ta­ri­hin­de bile eşi ben­ze­ri­ne rast­lan­ma­mış bir top­lum­sal ha­re­ke­tin ken­di­si ol­du­ğu­nu ifade eden Baş­kan Ünsal, "AK Parti ku­ru­lu­şun­dan bu­gü­ne aziz mil­le­ti­mi­ze hiz­met etmek ga­ye­si­ni ya­şa­ma­ya ve ya­şat­ma­ya devam et­tir­mek­te­dir. 
Cum­hur­baş­ka­nı­mız ve Ku­ru­cu Genel Baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan li­der­li­ğin­de; 14 Ağus­tos 2001'de çı­kı­lan bu kutlu yü­rü­yüş, kö­kü­nü güçlü ta­ri­hi­miz­den ala­rak aziz mil­le­ti­mi­zin em­rin­de 20. ya­şın­da da aynı aşk, he­ye­can ve inanç ile huzur ve gü­ve­nin ad­re­si ol­ma­ya devam edi­yor" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Baş­kan Seher Ünsal, şun­la­rı kay­det­ti:
14 Ağus­tos 2001'de “Her­şey Tür­ki­ye İçin” an­la­yı­şıy­la çı­kı­lan bu kutlu yol­cu­luk­ta, sa­yı­sız hiz­met ve ye­ni­lik­le­re imza ata­rak ül­ke­mi­ze çağ at­la­tan AK Par­ti­mi­zin 20. ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü kutlu olsun.
14 Ağus­tos 2001'de Tür­ki­ye’nin için­de bu­lun­du­ğu zor du­rum­la­ra karşı bir çözüm yolu ola­rak ku­ru­lan AK Parti, Türk si­ya­si ta­ri­hi için bir milat ol­muş­tur. Ku­ru­lu­şun­dan 15 ay gibi kısa bir sü­re­de tek ba­şı­na ik­ti­dar ola­rak, mil­le­ti­miz ta­ra­fın­dan bir umut ola­rak gö­rül­dü­ğü­nü tüm dün­ya­ya is­pat­la­mış bir par­ti­dir.
3 Kasım 2002’de mil­let­ten al­dı­ğı yet­kiy­le ic­ra­at­la­rı­na baş­la­yan AK Parti, tüm kad­ro­la­rıy­la hiz­met des­tan­la­rı yaz­mış, her se­çim­de mil­le­ti­nin tak­di­ri­ni daha fazla ka­za­na­rak, Tür­ki­ye’yi her alan­da marka ha­li­ne ge­tir­miş­tir. Ha­ya­ta ge­çir­di­ği ic­ra­at­lar­la hiz­met çı­ta­sı­nı sü­rek­li yük­sel­te­rek Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de eşi gö­rül­me­miş bir ba­şa­rı hi­kâ­ye­si yaz­mış­tır.AK Parti’nin da­va­sı mil­le­tin da­va­sı­dır.
Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan’a ve onun da­va­sı­nı da­va­sı ola­rak gören aziz mil­le­ti­mi­zin AK Parti’ye olan des­te­ği her­za­man kat­la­na­rak devam et­mek­te­dir.
AK Parti teş­ki­la­tı­nın inan­mış kad­ro­la­rı ola­rak, ilk günkü he­ye­can, azim ve inanç­la Tür­ki­ye’yi her alan­da çağ at­la­ta­cak ça­lış­ma­la­rı ha­ya­ta ge­çir­me­ye devam ede­cek­tir.
Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 100. yılı olan 2023’te Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın li­der­li­ğin­de tüm en­gel­le­me­le­re ve zor­luk­la­ra rağ­men mil­le­ti­miz ile omuz omuza ha­re­ket ede­rek 2023, 2053 ve 2071 he­def­le­ri­ne ula­şa­cak­tır.
AK Parti ku­rul­du­ğu gün­den bu yana Tür­ki­ye’nin her bir kö­şe­si­ne hiz­met ulaş­tı­rır­ken Kır­şe­hir’e de önem­li ya­tı­rım­lar ya­pıl­mış­tır.
Kır­şe­hir’in il­çe­le­ri, ka­sa­ba­la­rı, köy­le­ri, Ham­dol­sun eği­tim­den sağ­lı­ğa, ulaş­tır­ma­dan ta­rı­ma, spor­dan sos­yal dev­let uy­gu­la­ma­la­rı­na kadar her alan­da­hiz­met­le­re ulaş­mış­tır ulaş­ma­ya devam ede­cek­tir.
AK Parti’yi ku­ra­rak ta­ri­he dü­şü­len not­lar­da bizim de kat­kı­mız ol­ma­sı­na ve­si­le olan Genel Baş­ka­nı­mız, Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan’a min­net ve şük­ran­la­rı­mı­zı arz edi­yo­rum.Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan ön­der­li­ğin­de, AK kad­ro­la­rıy­la ül­ke­mi­zi ay­dın­lık ya­rın­la­ra ta­şı­yan par­ti­mi­zin tüm de­ğer­li men­sup­la­rı­nı kut­lu­yor, Ahi­ret­te ir­ti­hal eden­le­ri rah­met ve şük­ran­la yad edi­yo­rum.
Par­ti­mi­zin ku­rul­du­ğu gün­den bu­gü­ne kadar biz­ler­le omuz omuza ve­re­rek ça­lı­şan, ‘Halka Hiz­met Hakka Hiz­met­tir’ diye emek sarf eden başta ku­ru­cu­la­rı­mız olmak üzere, san­dık mü­şa­hit­le­ri­miz, okul bina so­rum­lu­la­rı­mız, se­çim­ler­de köy köy ev ev gezen dava ar­ka­daş­la­rı­mız, mil­let­ve­kil­le­ri­miz, be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mız, genç­le­ri­miz ka­dın­la­rı­mız, par­ti­miz üyesi ol­ma­sa da gö­nül­lü ola­rak des­tek veren tüm hem­şeh­ri­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yor, Par­ti­mi­zin 20. ku­ru­luş yı­lı­nın ül­ke­miz ve mil­le­ti­miz için ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum
Biz bir­lik­te Tür­ki­ye, biz bir­lik­te Kır­şe­hi­riz" dedi.
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku