Güncel

VALİ İBRAHİM AKIN’IN KUR­BAN BAY­RA­MI ME­SA­JI

VALİ İBRAHİM AKIN’IN KUR­BAN BAY­RA­MI ME­SA­JI

Okunma: 497

29 Temmuz 2020 16:05
-A

+A

      Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kurban Bayramı münasebeti ile bir mesaj yayımladı.
      "Dini ve ma­ne­vi duy­gu­la­rın en üst se­vi­ye­de ya­şan­dı­ğı bir Kur­ban Bay­ra­mı’na daha hep bir­lik­te ulaş­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz." diyen Vali Akın mesajında şu sözlere yer verdi:
       "Biz­le­ri Yüce Rab­bi­mi­ze yak­laş­tı­ran Kur­ban iba­de­ti­nin ru­hun­da pay­laş­ma, yar­dım­laş­ma ve in­san­la­rın bir­bi­riy­le kay­naş­ma­sı var­dır. Ni­te­kim Kur­ban Bay­ra­mı’nda in­san­lar, uzun za­man­dır gö­rüş­me­di­ği ya­kın­la­rı, dost ve ak­ra­ba­la­rı ile has­ret gi­der­mek­te, dar­gın­lık­la­rı bir ke­na­ra bı­ra­ka­rak, kar­deş­çe ya­şa­ma fır­sa­tı­nı ya­ka­la­mak­ta­dır.
Vefa ve mer­ha­met duy­gu­la­rı­mı­zı ha­re­ke­te ge­çi­ren mü­ba­rek Kur­ban Bay­ra­mı, kim­se­siz, muh­taç ve zor du­rum­da olan in­san­la­ra her zaman kol kanat ger­me­miz fik­ri­ni canlı tut­mak­ta­dır. İna­nı­yo­rum ki, bu bay­ram­da da yar­dım­se­ver­li­ği ken­di­si­ne düs­tur edi­nen aziz mil­le­ti­miz, ül­ke­miz­de ve dün­ya­nın her kö­şe­sin­de ya­şa­yan ih­ti­yaç sa­hi­bi in­san­la­ra ula­şa­rak dost­lu­ğun ve kar­deş­li­ğin en güzel ör­nek­le­ri­ni ser­gi­le­ye­cek­tir.
        Biz­ler se­vinç­te ve üzün­tü­de tek vücut olan, bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de her türlü zor­lu­ğun üs­te­sin­den gelen bir mil­le­tiz. Bu yüz­den dev­let ko­ru­ma­sı al­tın­da ya da yal­nız ya­şa­yan bü­yük­le­ri­mi­zi, va­ta­nı­mı­zın se­la­me­ti için can­la­rı­nı feda eden aziz şe­hit­le­ri­mi­zin ema­ne­ti olan kıy­met­li aile­le­ri­ni ve ga­zi­le­ri­mi­zi yal­nız bı­rak­ma­ma­lı, bu huzur or­ta­mı­nı on­la­ra borç­lu ol­du­ğu­mu­zu unut­ma­ma­lı­yız.
De­ğer­li Kır­şe­hir­li­ler,
Bil­di­ği­niz üzere son bir­kaç aydır ül­ke­miz­de de gö­rü­len ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı se­be­biy­le zor gün­ler ya­şı­yo­ruz. Has­ta­lı­ğın ka­la­ba­lık or­tam­lar­da ve yakın temas yo­luy­la daha hızlı bu­laş­ma­sı özel­lik­le yaşlı ve kro­nik ra­hat­sız­lı­ğı olan va­tan­daş­la­rı­mız için ha­ya­ti teh­li­ke arz et­mek­te­dir.
         Ka­ran­ti­na sü­re­ci­ni ge­ri­de bı­ra­ka­rak kont­rol­lü sos­yal hayat dö­ne­mi­ne geç­ti­ği­miz bu gün­ler­de hem kendi sağ­lı­ğı­mız hem de top­lum sağ­lı­ğı için daha dik­kat­li ol­ma­lı, özel­lik­le bay­ram gün­le­rin­de ted­bi­ri elden bı­rak­ma­ya­rak mas­ke-me­sa­fe- te­miz­lik ku­ra­lı­na ri­ayet ede­rek fi­zi­ki te­mas­tan uzak du­ra­rak te­le­fon ara­cı­lı­ğıy­la bay­ram­laş­ma­ya özen gös­te­re­lim.
Gerek has­ta­lı­ğın ya­yıl­ma­sı­nı ön­le­mek ge­rek­se va­tan­daş­la­rı­mı­zın huzur ve güven içe­ri­sin­de bay­ra­mı­nı ge­çir­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la il­gi­li ku­rum­la­rı­mız ta­ra­fın­dan ge­rek­li tüm ön­lem­ler alın­mış­tır. Siz­ler­den hem ko­ro­na­vi­rüs hem de tra­fik ko­nu­sun­da ku­rum­la­rı­mız­ca alı­nan ka­rar­la­ra ve uya­rı­la­ra has­sa­si­yet­le uy­ma­nı­zı bek­li­yo­ruz.
Bu duy­gu­lar­la, Kır­şe­hir­li hem­şeh­ri­le­ri­miz başta olmak üzere mil­le­ti­mi­zin ve tüm İslam âle­mi­nin mü­ba­rek Kur­ban Bay­ra­mı’nı en içten di­lek­le­rim­le kut­lu­yor, bay­ra­mın tüm in­san­lı­ğa sağ­lık, huzur ve barış ge­tir­me­si­ni di­li­yo­rum."

Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku