Güncel

Yasak Bile Onları Durdurmuyor

Yasak Bile Onları Durdurmuyor

2 Mayıs 2020 15:05
-A

+A

          Kır­şe­hir Ama­tör Ve Spor­tif Olta Ba­lık­çı­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Er av­lan­ma­nın yasak ol­du­ğu bu­gün­ler­de kaçak av­cı­lık ya­pıl­ma­sı­na ve önlem alın­ma­ma­sı­na tepki gös­te­re­rek sos­yal medya he­sa­bın­dan pay­la­şım­da bu­lu­na­rak artık yeter dedi.
15 Mart ve 15 Ha­zi­ran arası balık tu­tul­ma­sı yasak ol­ma­sı­na rağ­men gö­let­ler ve ba­raj­lar­da halen balık tu­tan­la­rın ol­du­ğu­nu ve bu durum yet­ki­li yer­le­re bil­dir­me­si­ne rağ­men bir önlem alın­ma­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Mus­ta­fa Er, şa­hıs­la­rın her an ka­yık­la­rın­da ba­raj­lar­da hazır bu­lun­du­ğu­nu ,bütün bun­la­ra rağ­men yet­ki­li­le­rin ses­siz kal­ma­sı­na ve göz göre göre ba­lık­la­rın yav­ru­la­ma dö­ne­min­de olan bi­ten­le­re gör­mez­den ge­len­le­re de isyan etti.
          1 Ni­san­da av ya­sa­ğı baş­la­ma­sı ile Mus­ta­fa Er ga­ze­te­mi­ze açık­la­ma­da bu­lu­na­rak va­tan­daş­la­rı du­yar­lı ol­ma­ya davet eder­ken, 1 Nisan’da baş­la­yan av ya­sa­ğı­na lüt­fen uya­lım ifa­de­le­rin­de bu­lun­du.
Er, "Co­ra­no Virüs ne­de­ni ile zaten dı­şa­rı çık­ma­mız yasak bu dö­nem­ler­de her şeyi dur­dur­muş du­rum­da­yız , bizim için zaten yasak erken baş­la­dı . Nor­mal şart­lar­da da zaten ba­lık­çı­lar bu tür ku­ral­la­ra uyul­du­ğu­nu Kır­şe­hir’de bazı böl­ge­ler­de balık tut­kun­la­rın sık sık git­ti­ği alan­lar ses­siz­li­ği­ni ko­ru­du­ğunu bil­dir­di­ler. Yasak sü­re­ci­nin bi­ti­mi­ne kadar uma­rız ki ül­ke­mi­zin içe­ri­sin­de bu­lun­du­ğu Co­ra­na Virüs mü­ca­de­le­mi­zi en az za­iyat ile kur­tu­lu­ruz.​ Fakat so­nuç­lar bek­le­nil­di­ği gibi çık­ma­dı ve ne av ya­sa­ğı­nı ta­nı­yan­lar var. Co­ro­na Virüs sal­gı­nı­nın teh­li­ke­si­ne al­dı­rış edenler var. Bütün bun­lar olur­ken yet­ki­li­le­re haber ve­ril­di­ği halde de­ne­tim­le­rim sıkı tu­tul­ma­masın­a va­tan­daş­lar­dan tep­ki­ler geldi." dedi.
SU ÜRÜN­LE­Rİ KA­NU­NU DE­Ğİ­Şİ­YOR! BÜYÜK CE­ZA­LAR YOLDA
        De­ğiş­me­si bek­le­nen Su Ürün­le­ri Ka­nu­nu'na göre ruh­sat­sız ti­ca­ri balık av­cı­lı­ğı­na ve balık av­lar­ken ışık kul­lan­ma­ya 50 bin TL para ce­za­sı ge­li­yor. Akar­su ya­ta­ğı­na ağ kur­mak ve ba­kan­lık­tan izin­siz su ürünü te­si­si kur­ma­nın da ce­za­la­rı ha­tı­rı sa­yı­lır bir se­vi­ye­ye ge­lecek. Ama­tör ba­lık­çı­lar da ku­ral­la­rı ihlal et­me­le­ri du­ru­mun­da 500 TL para ce­za­sı­na çarp­tı­rı­la­cak. Av­cı­lı­ğa ve izin­siz su ürün­le­ri te­si­si kur­ma­ya ge­ti­ri­len ce­za­lar 250 TL ila 100 bin TL ara­sın­da de­ği­şi­yor.
AMA­TÖR AV­CI­LA­RA 500 TL’YE KADAR CEZA
          Ama­tör av­cı­lık­la il­gi­li usul ve esas­la­ra ay­kı­rı ha­re­ket eden ki­şi­le­re 250 li­ra­dan 500 li­ra­ya, ama­tör av­cı­lık­ta kul­la­nı­lan ge­mi­ler için sahip veya do­na­tan­la­rı­na 500 li­ra­dan 5 bin li­ra­ya kadar, ti­ca­ri av­cı­lık­la il­gi­li usul ve esas­la­ra ay­kı­rı ha­re­ket eden­le­re 5 bin li­ra­dan 50 bin li­ra­ya kadar idari para ce­za­sı uy­gu­la­na­cak.
İzin ve ruh­sat tez­ke­re­si­ni, talep ha­lin­de yet­ki­li­le­re gös­ter­me­yen ti­ca­ri amaç­lı su ürün­le­ri av­cı­lı­ğı yapan ki­şi­le­re ve ge­mi­ler için sahip veya do­na­tan­la­rı­na bin lira idari para ce­za­sı ve­ri­lecek.
KO­OPE­RATİF BAŞ­KAN­LA­RI DA ÇOK DİKKATLİ OLA­CAK
        Av­cı­lık is­tih­sal hak­kı­nı ki­ra­la­yan ko­ope­ra­tif, ko­ope­ra­tif bir­li­ği veya köy bir­lik­le­ri­nin, dü­zen­le­me­le­re ay­kı­rı ha­re­ket eden baş­kan ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­ne ayrı ayrı 2 bin 500 li­ra­dan 25 bin li­ra­ya kadar idari para ce­za­sı ve­ri­lecek. Aynı ka­ba­ha­tin tek­ra­rı ha­lin­de idari para ce­za­la­rı­nın iki katı uy­gu­la­na­cak ve kira söz­leş­me­le­ri iptal edi­lecek.
Baraj göl­le­ri­ne veya ihdas olu­na­cak diğer suni göl­le­re su ve­ril­me­den önce su ürün­le­ri ba­kı­mın­dan alın­ma­sı ge­re­ken ted­bir­le­rin tes­pi­ti için Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı­na baş­vu­ru­la­cak. Ba­kan­lık­ça be­lir­le­nen ted­bir­le­ri al­ma­yan­la­ra 5 bin li­ra­dan 50 bin li­ra­ya kadar idari para ce­za­sı uy­gu­la­na­cak.
İZİNSİZ TESİSE 100 BİN TL CEZA
          Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğın­dan izin alın­ma­dan ku­ru­lan su ürün­le­ri ye­tiş­ti­ri­ci­lik te­sis­le­ri­nin sa­hip­le­ri­ne 10 bin li­ra­dan 100 bin li­ra­ya kadar idari para ce­za­sı ve­ri­lecek. Te­si­sin yö­net­me­lik­te be­lir­ti­len şart­la­ra uygun hale ge­ti­ril­me­si için 90 gün süre ta­nı­na­cak. Bu süre so­nun­da ay­kı­rı­lı­ğın devam et­me­si du­ru­mun­da ilk ve­ri­len idari para ce­za­sı iki katı ola­rak uy­gu­la­na­cak. Ay­kı­rı­lı­ğın gi­de­ril­me­si ya da te­si­sin fa­ali­ye­ti­ne son ve­ril­me­si için 30 gün daha süre ve­ri­lecek. Bu süre so­nun­da ay­kı­rı­lı­ğın devam edi­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da idari para ce­za­sı, ilk ve­ri­len ce­za­nın üç katı ola­rak uy­gu­la­na­cak ve te­si­sin, mülki amir ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­ma­sı­na karar ve­ri­lecek. Ba­kan­lı­ğın yö­net­me­lik­le be­lir­le­di­ği usul ve esas­la­ra uy­ma­yan­lar hak­kın­da 5 bin li­ra­dan 50 bin li­ra­ya kadar idari para ce­za­sı uy­gu­la­na­cak.
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku